นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021” (Quality Youths Scholarship of The Year 2021) จาก กมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทักษอร อักษรศิลป์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ให้เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021” (Quality Youths Scholarship of The Year 2021) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นเยาวชนตัวอย่าง
.
โดยมีผลงานเด่น ดังนี้
“สายรัดปรับสรีระอัจฉริยะ” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ใน U-Yeti 2020 และผ่านการพิจารณาให้รับเงินทุนสนับสนุนจากการแข่งขัน Startup Thailand League 2020 ”AIMOVE Platform” ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยบูรพา และได้รับเลือกเป็น 1 ใน 18 ทีมสุดท้ายจาก 400 ทีมทั่วประเทศ ในการแข่งขัย Startup Thailand League 2021 ระดับประเทศ
.
รางวัล Top score on presentation จากการแข่งขัน Tesa Top Gun Rally 2021จัดโดยสมาคมสมองกลฝังตัวไทย ในหัวข้อ ระบบควบคุมการผลิตอัจฉริยะทีใช้ในการคัดแยกมะนาว