โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 23 มกราคม 2566 นักเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SC-ICT) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ (EEC Automation Park) และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ โดยได้มีกิจกรรมบรรยายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรม Digital Manufacturing Showcase และทดลองปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ภายในห้องทดลอง เพื่อให้น้อง ๆ ได้รับประสบการณ์จริงกลับไปต่อยอด สร้างแรงบันดาลในในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไปในอนาคต โดยกิจกรรมช่วงเช้าจะเป็นการแบ่งกลุ่มการเรียนรู้ 3 ฐาน ดังนี้
1) Basic Electronics
2) Basic IoT (Internet of Things)
3) Basic EV and Emedded System for Automotive
และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Embedded & Electronics Workshop