คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัย Montpellier สาธารณรัฐฝรั่งเศษ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตระดับปริญญาโท จากสถาบัน IAE แห่งมหาวิทยาลัย Montpellier สาธารณรัฐฝรั่งเศษ และคณะผู้ประสานงานจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการเข้ารับฟังการบรรยายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล และเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมความเป็นเลิศ EEC Automation Park คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ ศูนย์ EEC NET : Tourism Innovation Lab คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในระยะยาวกับ มหาวิทยาลัย Montpellier สาธราณรัฐฝรั่งเศสต่อไปในอนาคต