คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สิ่งแวดล้อม 1 อัตรา 90233

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่  ๐๔๒ /๒๕๖๔

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

————————-

 

ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๘๑/๒๕๖๓ ลงวันที่  ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๒๓๓ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๑ อัตรา นั้น บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ (๒๕) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗ ฉบับลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง  การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่งอาจารย์  เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๒๓๓ ดังนี้

 

ลำดับ

ที่

เลขประจำตัว

สอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

๐๐๑

นางสาวตติยา  วรรณโนมัย  

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีขั้นตอนและกำหนดการ ตามข้อ ๙. กำหนดการสอบคัดเลือก ของประกาศรับสมัครฯ ณ ห้อง ๔๐๒ อาคารเกษม จาติกวณิช ชั้น ๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยจะประกาศผลการคัดเลือก

ในวันจันทร์ที่  ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ website http://www.eng.buu.ac.th หรือ http://calendar.buu.ac.th/hcontent.php?cid=6

 

ประกาศ ณ วันที่     ๒๖     มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ประกาศ โปรดคลิกที่นี่