คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เร่งพัฒนาทักษะบุคลากรตามแนวทาง EEC Model

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ทนงศักดิ์ เทพสนธิ รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และการเงิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรม ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ ผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี และคณะทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าหารือกับคุณอัครเรศร์ ชูช่วย กรรมการผู้จัดการ บริษัทอมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด และคุณทศพล มีใจบุญ ผู้จัดการฝ่ายงานความปลอดภัยและความมั่นคง บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ณ SMEs Industry Transformation Center สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ในด้านการพัฒนาทักษะบุคลากรตามแนวทาง EEC Model Type A และ Type B โดยในเบื้องต้นเน้นไปที่หลักสูตรระยะสั้น Re-skill Up-Skill เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ โดยการพัฒนากรในลักษณะนี้เป็นไปตามแนวทาง EEC Model Type B ซึ่งเป็นการจับคู่กันระหว่างสถาบันการศึกษา และสถานประกอบการ/ผู้ประกอบการ/เอกชน ร่วมกันออกแบบหลักสูตรที่ครอบคลุมทักษะความรู้ที่ต้องการพัฒนาบุคลากร โดยภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจ่าย 50:50 โดยเอกชนสามารถหักค่าใช้จ่าย 250% ส่วนสถาบันการศึกษา จะสามารถลดงบประมาณในการจัดฝึกอบรมได้ประมาณ 50% ถือเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมที่ช่วยกันพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความรู้ที่จำเป็นในเขตพื้นที่ EEC