กิจกรรมสุดมัน Make X challenge

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับภาคเอกชนจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่นักเรียนระดับมัธยมปลาย เพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดแบบนวัตกร พัฒนาการเขียน Coding สำหรับหุ่นยนต์ การสั่งงานระบบสมองกล Controller ผ่านกระบวนการคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบในการแก้ไขปัญหาของผู้เรียนและต่อยอดสู่การแข่งขัน ก่อให้เกิดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อจุดประกายความสนใจที่จะเข้าเรียนต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขัน Make X challenge หุ่นยนต์ทำตามภารกิจระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย สนามเตรียมความพร้อม ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีพื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาการเขียน Coding Ai และIoT สำหรับหุ่นยนต์ เพิ่มทักษะ ความคิดริเริ่มในการพัฒนาหุ่นยนต์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญอย่างอย่างยิ่งต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในอนาคต สร้างแรงบันดาลใจและเปิดมุมมองทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้กับนักเรียน รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายบุคลากรทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษากลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 14 โรงเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทั้งสิ้น 178 ราย
.
หลังจากพิธีเปิดโดย ดร. ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การเขียน Coding Ai และIoT สำหรับหุ่นยนต์ กิจกรรม workshop สร้าง ประกอบทดสอบหุ่นยนต์หุ่นยนต์ทำตามภารกิจ และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการแบ่งกลุ่มจัดทีมแข่งขันในสนามทดลองเพื่อให้น้อง ๆ ได้เตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันในสนามจริงในโครงการ Make X challenge ต่อไป