CPA OPEN HOUSE-เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่ทักษะแห่งอนาคต

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมโครงการ “เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่ทักษะแห่งอนาคต” หรือ “CPA OPEN HOUSE” ซึ่งเปิดเวทีแนะแนวเรียนต่ออุดมศึกษา เพื่อปูทางอาชีพในฝันให้เด็กระยอง ผ่านโลกออนไลน์ โดยสมาคมเพื่อนชุมชน ในการบริหารงานของคุณศิริพันธ์ อาจนนท์ลา มีกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้น้องๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วทั้งจังหวัดระยองและจังหวัดข้างเคียง ได้แนวทางในการวางแผนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งได้รับคำแนะนำจากวิทยากรชั้นนำ อาทิ คุณโอม Cocktail หัวข้อ “Future Skills” และ คุณเอ็ม ธีรยา ธีรนาคนาท CEO & Co-Founder ของ Career Visa หัวข้อ “Trend อาชีพที่ใช่” ที่มากด้วยความรู้ ความสามารถมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ให้น้องเยาวชนได้มีแนวทางในการตัดสินใจ รวมทั้งเตรียมพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยมี ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี-ระยอง รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว คณาจารย์ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ดร. สัญชัย เอียดปราบ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ได้พูดคุยแนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้แก่น้อง ๆ ที่สนใจศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้ข้อมูลการสมัคร TCAS66 รอบ Portfolio ของมหาวิทยาลัยบูรพา และมีการแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมกฤษ วงศ์ทิมน้อย หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุขั้นสูง และอาจารย์ Laurent Patrick Mezeix-Varagnat,Ph.D และปิดท้ายด้วยการร่วมพูดคุยสักถามปัญหากับน้อง ๆ ที่สนใจศึกษาต่อ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อย่างเป็นกันเอง