งานประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมโครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมโครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล จังหวัดกรุงเทพ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565