พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก และ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00น. รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา คุณสมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก คุณแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก และ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย โดยมี คุณศุภัช ศัพทเสน ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดชลบุรี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามเป็นพยานในการลงนามครั้งนี้ การลงนามดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 903 อาคาร ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา

โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการ ทางคณะผู้ร่วมลงนามฯ ได้เข้าเยี่ยมชม EEC Automation Park ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา