การประชุมหารือการพัฒนาต่อยอดโครงการวิจัยเกี่ยวกับการนำเครื่องยนต์เก่าไปใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกชัย สุธีรศักดิ์ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ รศ.ดร. วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย สนิทใจ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และทีมงานของมูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทยช่วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้แก่ ดร.สุมิท แช่มประสิทธิ์, คุณพงศ์ภรณ์ อนุสกุลโรจน์, คุณเสกสรรค์ พรสวัสดิ์, คุณพิเชฐ รัตนประสิทธิ์, คุณณรงค์ฤทธิ์ บรรพพงศ์ และรศ.ดร.สุรชัย บวรเศรฐนันท์ ในการประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาต่อยอดโครงการวิจัยเกี่ยวกับการนำเครื่องยนต์เก่าไปใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการของมูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น.