โครงการพัฒนาสมาร์ทแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และคณะทำงาน ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ คุณอดุลย์ รักษ์สกุลสงสัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร คุณนิสา สายรอด รองนายกอบต.แสมสาร เรือโท พลภัทร ชลันวรพล เลขานุการนายกอบต.แสมสาร คุณสุรเดช วรรคาวิสันต์ ที่ปรึกษาพิเศษ และคุณสุริยา แก่นแสง ในโครงการพัฒนาสมาร์ทแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
.
จากแผนการพัฒนาโครงการฯ ได้กล่าวไว้ว่า นวัตกรรมจะต้องถูกคิดค้นวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างความพอเพียงในชุมชน พลังงานรอบตัวสีเขียวถูกนำมาใช้ขับเคลื่อน ชุมชนแสมสารนั้นได้แสวงหาความร่วมมือกับกองทัพเรือ/ฐานทัพเรือสัตหีบ EEC เอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา โดยทำงานร่วมกันในลักษระบูรณาการในทุกบริบทที่เชื่อมโยงกันไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จ โดยทางสมาคมอนุรักษ์และการท่องเที่ยวแห่งท้องทะเล ซึ่งเป็นส่วนงานบริหารโครงการ ภายใต้ความร่วมมือของ องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร สมาคมอุสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ (Dual Use – Dual Purpose) หน่วยงานราชการในพื้นที่ และเอกชน เล็งเห็นว่า มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะขุมปัญญาตะวันออก และเป็นมหาวิทยาลัยหลักใน EEC มีนักวิชาการ นักวิจัย และผู้มีประสบการณ์ ทางด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จำเป็นสำหรับพัฒนายกระดับชุมชนดังกล่าวทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ รวมถึงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถบูรณาการภายใต้โครงการดังกล่าวได้ จึงเกิดการประชุมดังกล่าวขึ้น