ฺ๊โครงการ BUU Sparkling Day

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ BUU Sparkling Day โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมทั้งให้ปาฐกถาพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมงาน รศ.ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มี ผู้ที่ได้รับรางวัลดังรายนามต่อไปนี้

ผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น

  • รองศาสตราจารย์จันทนา ปัญญาวราภรณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า อนุสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • รองศาสตราจารย์สยาม ยิ้มศิริ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลหลักสูตรการอบรมระยะสั้นตามแนวทาง EEC Model ได้รับทุนจากสำนักงานคณกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

  • ดร.ทนงศักดิ์ เทพสนธิ
  • ดร.ณัฐพันธ์ ถนอมสัตย์
  • ดร.ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์
  • ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ

รางวัลหลักสูตรการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ประจำปี งบประมาณ 2565 ได้รับทุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย เอียดปราบ คณะวิศวกรรมศาสตร์

โดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดี และขอบคุณคณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน ที่ช่วยกันทำงานตลอดจนพัฒนาคณะฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก