อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านระบบสมองกลฝังตัวและพื้นฐาน IoT ให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีสุวิช จังหวัดชลบุรี

ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมสมองกลฝังตัว ภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านระบบสมองกลฝังตัวและพื้นฐาน IoT ให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีสุวิช จังหวัดชลบุรี ณ ห้อง 802 อาคารเกษม จาติกวณิช โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย เอียดปราบ และทีมงานพี่ๆ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นทีมวิทยากรในครั้งนี้ ภายในงานได้มีกิจกรรม การฝึกปฏิบัติด้าน Design Thinking, แนะนำ IoT เบื้องต้นและพื้นฐานทางไฟฟ้า, การฝึกหัดเขียนโปรแกรมสำหรับสั่งงานอุปกรณ์ IoT เบื้องต้น และได้มีการเยี่ยมชม EEC Automation Park ศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา