ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทักษอร อักษรศิลป์ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว ในการได้รับรางวัล สหกิจศึกษาดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทักษอร อักษรศิลป์ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว ในการได้รับรางวัล สหกิจศึกษาดีเด่น ประเภท นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมดีเด่น จากการเข้าไปร่วมฝึกสหกิจศึกษา กับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC) ในทีม Chaokaset Rainlady Project: Internet of Thing, Artifical Intelligence and Platform for Agriculture โดยเข้าไปดำเนินการวิจัยและพัฒนาโปรเจคย่อยในส่วน IoT (Internet of Things) ให้การดำเนินงานของ application มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดยเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2565