คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรในโครงการ รสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ SWOT ความร่วมมือระหว่างไทย-เกาหลีใต้เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ : มุมมองประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เป็นวิทยากรในโครงการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ SWOT ความร่วมมือระหว่างไทย-เกาหลีใต้เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ : มุมมองประเทศไทย” ผ่านระบบ Zoom Cloud Mettings ซึ่งจัดโดยสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์