คณะทำงานจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA เข้าพบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ดร.ดำรงฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ Gistda และคณะทำงาน เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ชั้น 6 อาคารเกษม จาติกวณิช เพื่อร่วมหารือความร่วมมือ ในการพัฒนากำลังคนขั้นสูงด้าน aerospace design & manufacturing โดยมีแผนการทำอุปกรณ์ space experiment ร่วมกับ NASA เป็นโครงการสำคัญ