อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2565 จำนวน 2 โครงการ มีงบประมาณรวมมากกว่า 10 ล้านบาท

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นรรัตน์  วัฒนมงคล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2565 จำนวน 2 โครงการ มีงบประมาณรวมมากกว่า 10 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. โครงการพัฒนาระบบวัดคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ของผู้ให้บริการ โดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ภายใต้สำนักงาน กสทช.
  2. การพัฒนาเครื่องส่องไฟแอลอีดีสำหรับรักษาภาวะทารกตัวเหลืองด้วยเทคโนโลยีไอโอที โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมกับ บริษัทซีนเนอร์ยี่ เทคโนโลยี จำกัด โดย คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที เป็นประธานกรรมการบริษัท มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อขอรับรองมาตรฐานอุปกรณ์การแพทย์และขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์จาก อย. และการผลิตเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณชิย์

โครงการวิจัยทั้งสองนี้มีนักวิจัยที่ทำงานร่วมกันมากกว่า 10 คน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นการขยายเครือข่ายการทำงานร่วมกันของนักวิจัยต่างคณะและต่างสถาบัน ส่งผลให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ส่งผลให้เกิดการยอมรับในความสามารถและประสบการณ์การทำโครงการวิจัยจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์อีกด้วย