คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน ณ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามคำเชิญของ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ในโครงการนี้ทางคณะ ได้ส่งนิสิตสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว จำนวน 10 คน ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 -31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นระยะเวลา 6 เดือน
เพื่อมุ่งเน้นในการสร้างประสบการทำงานจริงในการพัฒนาระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 4.0 และเป็นการเพิ่มสมรรถนะ (Up-skills) ของบัณฑิตวิศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติ ต่อยอดความรู้และทักษะจากจุดแข็งเดิมที่มี