สมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ เข้าพบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. สมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะทำงาน เพื่อพิจารณาหาหนทางเกี่ยวกับการสนับสนุนบุคคลากรชั้นเลิศ ทั้งบรรดาคณาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา ในการเข้ามามีส่่วนร่วมดำเนินโครงการสร้างชุมชนแสมสารให้เป็นชุมชนแม่ยำ/ฉลาด ต้นแบบนำร่องในเป้าประสงค์สร้างความอยู่ดีมีสุข และความอยู่รอดปลอดภัยแบบบูรณาการ โดยมุ่งเน้นไปที่การผ่านการวิจัยพัฒนา ทางด้านเทคโนโลยีพลังงาน