อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงาน ณ EEC Automation park และ Robotics Technology Laboratory คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเสริมสร้างทักษะในการยกระดับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตในประเทศไทยก้าวสู่ Industry 4.0 ทั้งสิ้นจำนวน 130 คน โดยมีนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้