บริษัท QMB หารือการรับสมัครนิสิตเข้าฝึกงานและสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ผู้บริหารบริษัท QMB เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการรับนิสิตเข้าฝึกงาน และสหกิจศึกษา โดยมีดร. ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัญชัย เอียดปราบ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และคุณวธัญญา ลุนชัยภา เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย การหารือในครั้งนี้จะนำไปสู่โอกาสการฝึกงาน การวิจัยของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมจนถึงการร่วมงานกับ บริษัท QMB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Quanta Computer ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่สำคัญในโลกที่มีทีม R&D ที่แข็งแกร่งและได้รับการยกย่อให้เป็นผู้ผลิตคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์เป็นหลัก และผลิตภัณฑ์ไอทีอื่น ๆ อีกด้วย โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)