นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10.00น. Mr.Mengty Toeng นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน ชั้นปีที่ 4 ได้เข้ารับเหรียญรางวัลเรียนดี และโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี พ.ศ.2564 จากกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีคุณเกษม วัฒนชัยอ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธี งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร