ทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leadwes Scholaship Programme (ACYLS)

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เสนอทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leadwes Scholaship Programme (ACYLS) ประจำปี 2565 ให้แก่ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัย หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 13 ทุน ได้แก่

  1. ทุนระดับปริญญาโท จำนวน 5 ทุน
  2. ทุนระดับปริญยาเอก จำนวน 5 ทุน
  3. ทุนสำหรับการทำวิจัยระยะสั้น (4-5 เดือน)

โดยสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ shorturl.at/ruCIY

โดยผู้ที่สนใจสมัครรับทุนโปรดดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครผ่านระบบ Chinese Government Scholarship Information System (CGSIS) ให้ครบถ้วน และดาวน์โหลดใบสมัครที่ดำเนินการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วและเอกสารประกอบทุกฉบับ จัดทำเป็นไฟล์ PDF ส่งมาที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทางอีเมลที่ rachadaporn.s@mhesi.go.th ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2564