โครงการอบรม Synchroton Radiation Applications on XAS Data Analesis and Introduction to XPS Technique

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการอบรม Synchroton Radiation Applications on XAS Data Analesis and Introduction to XPS Technique ในวันที่ 10-11 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ณ ห้อง M804 อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัย นักศึกษา และผู้สนใจในการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน ตลอดจนการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการทดลอง พัฒนาความร่วมมือด้านการทำวิจัยระหว่างนักวิจัยของสถาบันฯ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา ประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนและสร้างกลุ่มผู้ใช้ใหม่ที่สนใจงานวิจัยโดยใช้เทคนิค XAS และ XPS ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และเป็นการสนับสนุนการขอใช้บริการแสงซินโครตรอนและการสร้างผลงานทางวิชาการจากการใช้บริการแสงซินโครตรอนให้แก่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

โดยภายในงานได้มีพิธีกล่าวเปิดการอบรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีกิจกรรมการบรรยายเรื่อง “Introduction to XAS and Applications at SLRI” โดย ดร.ยิ่งยศ ภู่อาภรณ์ (ผู้จัดการระบบลำเลียงแสงที่ 2.2)

การบรรยายเรื่อง “Introduction to XAS Data Analysis” และ Data Workshop I: Athena Program
โดย ดร.พินิจ กิจขุนทด (ผู้จัดการระบบลำเลียงแสงที่ 5.2) ดร.วราภรณ์ ตัณฑนุช (นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง) และนางสาวธัญญ์ชยา ชุบขุนทด (ผู้ช่วยวิจัย)

การบรรยายเรื่อง “Introduction to XAS Data Analysis” และ Data Workshop II: Athena Program
โดย ดร.พินิจ กิจขุนทด ดร.วราภรณ์ ตัณฑนุช และนางสาวธัญญ์ชยา ชุบขุนทด


การบรรยายเรื่อง “Introduction to XAS Data Analysis” และ Data Workshop II: Artemis Program
โดย ดร.พินิจ กิจขุนทด
และในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ได้มีกิจกรรมการบรรยายเรื่อง “Basic Principle of XPS and Applications”
โดย ดร.ณรงค์ จันทร์เล็ก (ผู้จัดการระบบลำเลียงแสงที่ 5.3)
Basic EXAFS Fitting: Artemis Program
โดย ดร.พินิจ กิจขุนทด โดยหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการบรรยาย ได้มีกิจกรรม Proposal Discussion ก่อนสิ้นสุดโครงการ