คณะทำงานจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) เข้าพบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อหารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

📌 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 คุณสุมล ยางสูง ผู้อำนวยการภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก และคณะ จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อหารือโครงการฝึกอบรมกระบวนช่างชุมชุนและความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน