วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) เข้าศึกษาดูงาน ณ EEC Automation Park

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ดร. ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร. ทนงศักดิ์ เทพสนธิ รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และการเงิน และดร.ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์ EEC Automation Park ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ในการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ เสริมสร้างทักษะเพื่อยกระดับเทคโนโลยีการผลิตในประเทศไทยก้าวสู่ Industry 4.0 นอกจากการเยี่ยมชมแล้วได้มีการประชุมหารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตต่อไป