ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ภายใต้กรอบความร่วมมือองค์การ APSCO ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ภายใต้กรอบความร่วมมือองค์การ APSCO ประจำปี 2565 ดังนี้

  1. ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท (MASTA 2022) และปริญญาเอก (DOCSTA 2022) ณ Beihang University สาธารณรัฐประชาชนจีน
  2. ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก (APSCO-HIT-PhD Program 2022) ณ สถาบันเทคโนโลยีฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/3G2MkfE
โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://studyinchina.csc.edu.cn
พร้อมทั้งพิมพ์ใบสมัครพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายังกองกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2565