ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.อนุพนธ์ พิมพ์ช่วย นำทีม Triple Drake สู่ตัวแทนการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ (Research to Market: R2M) ครั้งที่ 9

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.อนุพนธ์ พิมพ์ช่วย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และคณะฯ ที่นำทีม Triple Drake ตัวแทนอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านการคัดเลือกตัวแทนในระดับภูมิภาค สู่ตัวแทนการแข่งขันในระดับประเทศ ในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ (Research to Market: R2M) ครั้งที่ 9 ด้วยผลงานวิจัย อุปกรณ์เก็บคราบน้ำมัน

ซึ่งมีเจ้าผลงานวิจัย คือ ผศ.อนุพนธ์ พิมพ์ช่วย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะ โดยในทีมมี
1.นายธันยบูรณ์ ไชยชนะ สาขาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
2.นางสาวณฐมน จูมจันทร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
3.นายธนากร สุวรรณดี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4.นายรุ่งนิรันดร์ จิตอาวรณ์ สาขาบัญชีบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


สำหรับโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ (Research to Market: R2M) ครั้งที่ 9 จัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันแม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในระดับภูมิภาคจำนวน 22 ทีม จาก 16 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมในการแข่งขัน โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ (Research to Market: R2M) เวทีที่เปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้คิดค้นนวัตกรรม และนักศึกษา นำผลงานวิจัยมาพัฒนา โดยอาศัยกลไกและการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ผลักดันให้เกิดการต่อยอดและพัฒนางานวิจัย

ขอขอบคุณภาพข่าวจาก https://www.facebook.com/EasternSciParkBUU