ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา HEAT Scholarship Program

ขอเชิญผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐเกาหลี โดยผู้สมัครต้องเป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษาในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย และมีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 4 ปี มีอายุไม่เกิน 45 ปี มีการศึกษาสูงสุดไม่เกินกว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีเป็นอย่างดี และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตรงตามเงื่อนไขเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง

โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังลิงก์แนบ https://www.heatscholar.kr/notice/detail_2022_2.html
สามารถดาวโหลดเอกสารการสมัครได้ที่ shorturl.at/dryFH