กิจกรรมเปิดโลกการศึกษา “การศึกษา สร้างแรงบันดาลใจ สู่อนาคต” ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกการศึกษา “การศึกษา สร้างแรงบันดาลใจ สู่อนาคต” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนองครักษ์ ได้รับข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาต่อ ตามความสนใจและความถนัด โดยมีการจัดนิทรรศการ แนะนำหลักสูตรต่าง ๆ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

ภายในงานได้มีกิจกรรมแนะนำ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 8 สาขา ได้แก่

  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)
  • วิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว และอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร (Embedded System and Electronic Communication Engineering)

และได้มีการแนะนำการสมัครเข้าศึกษาต่อผ่านระบบงานรับเข้ามหาวิทยาลัยบูรพา ดังลิงก์แนบ http://regservice.buu.ac.th/

โดยผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ Tcas66 รอบ Portfolio คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ทาง https://eng.buu.ac.th/tcas66-port/