การประชุมสัมมนาศูนย์เครือข่ายการพัฒนาบุคลากรเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC NETs)

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล เข้าร่วมการประชุมสัมมนาศูนย์เครือข่ายการพัฒนาบุคลากรเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC NETs) ณ ห้องประชุมเสม็ด ชั้น G โรงแรมเคปราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง Demand Driven Education ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายเขตพิเศษภาคตะวันออก และร่วมหารือและกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรของศูนย์เครือข่าย EEC NETs รวมถึงปัญหา-อุปสรรคในการดำเนินงาน ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2564-ปัจจุบัน และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2566


โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานฯ ดังนี้

  1. ศูนย์เชี่ยวชาญพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EVCON)
  2. ศูนย์สาขาขาดแคลนเพื่อการพัฒนาบุคลากรมาตรฐานงานเชื่อม
  3. ศูนย์การเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ (Automation Park)

ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานตามยุทธศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มุ่งสู่การเป็นอันดับ 1 ในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

#ENGBUU #GearBuu #FacultyOfEngineeringBuraphaUniversity