การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมสอบ BUU-CET U กับสถาบันภาษา สำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 64

ด่วน ประชาสัมพันธ์จากสถาบันภาษา สำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 64 ภาคปลาย สามารถกรอกแบบฟอร์มเข้าร่วมทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ของนิสิตระดับปริญญาตรี (BUU-CET U) โดยสถาบันภาษาจะดำเนินการจัดสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
.
แจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2565
วันเวลาการจัดสอบ 21 หรือ 22 เมษายน 2565
.
ขอให้นิสิตที่มีความประสงค์ที่จะสอบ กรอกแบบฟอร์มดังลิงก์แนบ โดยให้นิสิตระบุรอบที่จะต้องสอบ กรณีสอบ 2 รอบ ให้ตอบ 2 ครั้ง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvGpl66ZNz6vpD0vZWE6KvYjdV_-GSCDRwzu49tWr1C1B9Yg/viewform