การลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมมือกันส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนางานวิจัยด้านอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อการก่อสร้าง ให้บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไปปฏิบัติงานวิจัยและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทางบริษัทจะสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต่อการทำวิจัย และร่วมกันผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพสูง และผลิตโครงการที่เป็นรูปธรรมและมีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กเพื่อการก่อสร้างในพื้นที่ของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายคริชเนนดู ซันยัล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญยุทธ กาฬกาญจน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายธีรรัชต์ คอนดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-ขายตรง บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด