บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 คุณพนิดา แตงใหญ่ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด และคณะทำงานได้เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล เพื่อพบปะพูดคุยเกี่ยวกับ การสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน การสนับสนุนทุนการศึกษา การฝึกสหกิจศึกษาและการฝึกงานของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมดังกล่าวได้ไปดูงาน ณ EEC Automation Park ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์เสริมสร้างทักษะเพื่อยกระดับเทคโนโลยีการผลิต ก่อนเดินทางกลับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพบปะพูดคุยกันในวันนี้ จะเป็นเส้นทางสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและด้านทักษะกำลังคนที่ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต