การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำคู่มือการติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller Plant) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ได้ดำเนินโครงการ TEMCA C CSV ซึ่งเป็นโครงการที่มีแนวคิดในการสร้างสรรค์คุณค่าธุรกิจคู่สังคม ภายใต้สโลแกน “We Care: We Share: We Safety” ด้วยการผนึกกำลังกับสมาชิก และพันธมิตรเครือข่ายผู้รับเหมา ผู้ผลิต ผู้ออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัย ภาครัฐ รวมถึงสมาคมต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ จับมือร่วมกันนำความรู้ ความชำนาญของวิชาชีมมาสร้างประโยชน์ทางด้านวิศวกรรมสู่สังคม

ภายใต้โครงการดังกล่าวได้มีการจัดทำคู่มือวิชาการงานประบบประกอบอาคาร ทั้งระบบไฟฟ้า และเครื่องกล และได้จัดทำคู่มือการติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller Plant) โดยมีอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการจัดทำคู่มือฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังรายนามต่อไปนี้

  • นายสมชาติ เจียมอนุสรณ์ ประธานกรรมการ
  • นายชนะ ฉัตรธนพรโยธิน กรรมการ/ผู้ประสานงาน
  • ผศ.ดร. ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ กรรมการ/ผู้เขียน และเรียบเรียง สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • นายครรชิต วิเศษสมภาคย์ กรรมการ
  • นายบัลลังก์ สาธร กรรมการ

โดยในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-17.00 น. คณะอนุกรรมการได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อร่วมพิจารณาทบทวนเนื้อหาในคู่มือฯ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และได้มีการเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลภายหลังจากการประชุมเสร็จเรียบร้อย