นักเรียนโรงเรียนชลราษฎรอำรุง เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นักเรียนหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จำนวน 88 คนและอาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน 4 คน เข้าศึกษาดูงานที่ EEC Automation Park และฝึกฏิบัติการทางด้านพื้นฐานระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System Engineering) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัมนากำลังคนด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์เสริมสร้างทักษะเพื่อยกระดับเทคโนโลยีการผลิตในประเทศไทยไปสู่ Industry 4.0 และให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติการจริง คณะวิศวกรรมศาสตร์หวังว่าการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้จะทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้และเกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในอนาคต โดยมีบริษัท Cooler Master ร่วมจัดแสดงอุปกรณ์ IT และสนับสนุนอาหารว่างให้แก่น้องๆ