พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับ กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และคุณอภิภัทร วัฒนาโกศัย รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยมี ดร.ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคุณณรงค์ สุวัชรพาณิชย์ รักษาการผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสนับสนุนบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมีสาระสำคัญของความร่วมมือดังนี้

  • พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถสูง มีประสบการณ์ และมีความพร้อมที่จะเข้าทำงาน ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
  • จัดกิจกรรมฝึกงานสหกิจศึกษา กิจกรรมศึกษาดูงาน และจัดการฝึกอบรมเสริมหลักสูตร เพื่อการเพิ่มศักยภาพของบัณฑิต
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดโอกาสให้กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท สามารถมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะนำบริษัทแก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมฝึกงานสหกิจศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมรับสมัครงาน และการติดป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา
  • การดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา และเครือไทยซัมมิท