นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้ารับทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากร เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก EEC ประจำปี 2565 จากบริษัท พลังงานบริสุทธิ์

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.00 น. นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา เข้ารับทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากร เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก EEC ประจำปี 2565 จาก นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ ณ ห้องประชุมโชคอนันต์ วิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานและให้โอวาทนิสิตนักศึกษาที่ได้รับทุน ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษา โดยมีนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทุนจำนวน 4 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้
1 นางสาวกัญญาพัชร บางบ่า
2 นางสาวชัชฎาภรณ์ เรือนเงิน
3 นางสาวสุภาพร ชื่นชม
4 นายพิชญะ มัธยมชาติ