โครงการอบรมกระบวนการผลิตวัสดุคอมโพสิตและนวัตกรรม “Composite Manufacturing and Innovation”

มุ่งสู่การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ทางด้านวัสดุศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุขั้นสูง จัดโครงการอบรมกระบวนการผลิตวัสดุคอมโพสิตและนวัตกรรม “Composite Manufacturing and Innovation” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาควิชาวัสดุขั้นสูง กับ บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีฐานการผลิตอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี มีประสบการณ์การผลิตสินค้าด้วยวัสดุคอมโพสิตมามากกว่า 40 ปี ในวัน พฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง802 อาคารเกษม จาติกวณิช โดยมุ่งเน้นให้ความรู้แก่นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ นักเรียนมัธยม และบุคคลที่สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิต และแนวโน้มของการพัฒนากระบวนการผลิตวัสดุคอมโพสิตและนวัตกรรม รวมถึงเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับคณาจารย์ นิสิต และนักวิจัย

สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง
https://www.facebook.com/BuraphaEngineering/videos/510069710957468
https://www.youtube.com/watch?v=Kp2n4d6YpEs