กรณีนิสิตประสงค์ขอกักตัวสอบเนื่องจากติดเชื้อ COVID-19

📌 กรณีนิสิตประสงค์ขอกักตัวสอบเนื่องจากติดเชื้อ COVID-19

1. นิสิตยื่นขอความประสงค์ขอกักตัวสอบผ่านฟอร์มออนไลน์ทาง website คณะวิศวกรรมศาสตร์หรือ https://bit.ly/3QizO1a ก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

2. นิสิตเดินทางไปยังพื้นที่กักตัวสอบ บริเวณ ห้อง Maker Club บริเวณทางเดินข้างห้องสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

3. นิสิตแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวนิสิตหรือบัตรที่มีรูปที่ออกโดยราชการ ผ่านกล้องบริเวณทางเข้าพื้นที่กักตัวสอบ รับทราบที่นั่งสอบ และลงชื่อเข้าสอบ และยินยอมให้บันทึกภาพขณะทำการสอบ จากนั้นเข้าไปประจำที่นั่งสอบ

4. เมื่อทำการสอบเสร็จสิ้น ให้นิสิตนำข้อสอบมาบรรจุไว้ในกล่องส่งข้อสอบในจุดที่กำหนด