คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE Day) ครั้งที่ 12

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE Day) ครั้งที่ 12 ณ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
.
มีการออกบูธจัดแสดงผลงานนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้ฝึกสหกิจศึกษา ร่วมกับบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และได้ให้การต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการเยี่ยมชมนิทรรศการนี้ด้วย
.
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เป็นผู้ดำเนินรายการในการเสวนา “CWIE และ EEC Model Type A เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ดร. อรสา ภาวิมล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาฯ ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC HDC) รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายทัศพันธุ์ สุวรรณทัต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มทร.ตะวันออก ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) และประธาน EEC Industrial Forum