โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานภาคฤดูร้อน 2565 และปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคต้น 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานภาคฤดูร้อน 2565 และปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคต้น 2566 ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ถึง 23 มีนาคม 2566 เป็นจำนวน 10 ครั้ง ณ ห้องประชุม 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ แบบ Onsite และ Online เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ ทักษะด้านต่าง ๆ ระเบียบวินัยรวมถึงการปรับตัวพัฒนาบุคลิกภาพให้กับนิสิตก่อนออกไปฝึกงานและปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานของสมาคมสหกิจศึกษาไทยและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงตรามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education หรือ CWIE) คือระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบก่อนสำเร็จการศึกษาเน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต สหกิจศึกษาช่วยให้นิสิตสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่เป็นความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ให้ความสำคัญกับการทำสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน หรือ CWIE

ภาพกิจกรรมวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 กิจกรรมอบรมการเขียน Resume เพื่อการสมัครงาน (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

ภาพกิจกรรมวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 รุ่นพี่เล่าประสบการณ์การฝึกงาน / ปฏิบัติสหกิจศึกษา