โครงการอบรมพื้นฐานกระบวนการผลิตเครื่องครัวจากโลหะ “Introduction to Cookware Production from Metals”

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30น. ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุขั้นสูง ร่วมกับบริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์เครื่องครัวจากโลหะ จัดโครงการอบรมพื้นฐานกระบวนการผลิตเครื่องครัวจากโลหะ “Introduction to Cookware Production from Metals” ณ ห้อง 802 อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านกระบวนการผลิตเครื่องครัวจากโลหะ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเครื่องครัวจากโลหะ ตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุ เทคนิคการแปรรูปโลหะ และเทคนิคการควบคุมคุณภาพของชิ้นงาน ให้แก่นิสิต คณาจารย์ นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์มาเป็นเวลานาน เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการทำวิจัยทางด้านวัสดุต่อไปในอนาคต โดยเป็นการจัดกิจกรรมทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite