ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ระหว่าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ลงนามในบันทึกข้อตกลงนี้ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามเป็นพยาน
.
โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความพร้อมที่จะเข้าทำงานในวิชาชีพวิศวกรรม พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต รวมทั้งร่วมกันจัดอบรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชากชี ประสบการณ์ทางวิชาชีพของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยบูรพา และการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นการสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนงาน