นิสิตสาขาวิชาระบบสมองกลฝังตัว ชั้นปี ที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 ทีมทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Demo Day ณ KX Knowledge Xchange

🙏 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดี ทีมนิสิตสาขาวิชาระบบสมองกลฝังตัว ชั้นปี ที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 ทีมทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Demo Day แสดงสินค้าและได้รับเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ 25,000 บาท ในการแข่งขัน Startup Thailand League 2022 ระดับภูมิภาค เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565 ณ KX Knowledge Xchange กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้มีทีม Khot Quality จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมแข่งขันอีก 1 ทีม

🏆 ทีม Kids finderนางสาวชยุดา สิริธัญชาติ นายณภัทร สังข์เจริญ นายรัชชานนท์ กล้าแข็งทะเล นายกิตติพงษ์ มีอาษา นางสาวกัณฑิรา วาหกกุลสังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลิตภัณฑ์ : Wristband tag ใช้ในการระบุตำแหน่ง

🏆 ทีม Khot Qualityนางสาว สายธารทอง ชูรัตน์นาย อนุภัทร จันทรสุขเกษมนาย มิ่งขวัญ บุญมีนาย จักราวุฒิ ผัดอิ่นนาย หิรัณย์ ชาติวงค์

👷‍♂️ สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลิตภัณฑ์ : ตู้ตรวจ ATK

ที่มา: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=517003316746658&id=100053109833343