กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 และชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 23 มิถุนายน 2565เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียน ณ ที่ตั้ง และให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นในการศึกษาเช่น การลงทะเบียน การขอทุนการศึกษา ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่จำเป็น