โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารและระบบเครื่องปรับอากาศขั้นพื้นฐานเพื่อการป้องกันภัยต่อชีวิตนิสิต

ภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารและระบบเครื่องปรับอากาศขั้นพื้นฐานเพื่อการป้องกันภัยต่อชีวิตนิสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาได้พัฒนาตนเอง ทั้งด้านองค์ความรู้ เข้าใจอย่างถูกต้องและทักษะในการปฏิบัติงานเบื้องต้น ของระบบไฟฟ้าภายในอาคารและระบบเครื่องปรับอากาศ และมีทักษะการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอยภัยในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ประกอบการฝึกปฏิบัติในหัวข้อดังต่อไปนี้

  • บริภัณฑ์ไฟฟ้า โดย ดร.ณัฐพันธ์ ถนอมสัตย์
  • การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและภาระทางไฟฟ้าเบื้องต้น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา สายใจ
  • ฝึกปฏิบัติหัวข้อระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ โดย นายวาที พิพิธหิรัญการ
  • การทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้นและคณะทำงานจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ชื่นวัฒนาประณิธิ
  • ความปลอดภัยในระบบไฟฟ้า โดย ดร.เชาวน์วัฒน์ เอื้อเฟื้อ โดยมี นายธนายุทธ ไพศาลอัศวเสนี เป็นผู้ช่วยวิทยากรภาคปฏิบัติ

โดยการฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 9 และ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างเคร่งครัด และได้มีการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565