พล.ต.อ.อดุลย์’ปธ.กมธ.แรงงาน เยี่ยมศูนย์อีอีซี ติดตามการขับเคลื่อนยกระดับฝีมือชั้นสูง รองรับความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และดร. ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์ ผู้อำนวยการ EEC Automation Park ได้ให้การต้อนรับ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ในการลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อประชุมหารือและรับฟังการบรรยายสรุปในประเด็นการติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC labor Administration Centre) รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ และประชาชนที่มาใช้บริการในศูนย์ฯ ณ ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ภายในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 จังหวัดชลบุรี จากนั้น พล.ต.อ.อดุลย์ และคณะ ยังได้ร่วมประชุมหารือและรับฟังการบรรยายสรุปประเด็นการบริหารจัดการและการจัดทำฐานข้อมูลแรงงาน (Big Data) ความต้องการของตลาดแรงงานกับการผลิตแรงงาน และแนวทางการพัฒนาทักษะบุคลากรตามแนวทางอีอีซีโมเดล เพื่อป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมไทยให้ตรงกับความต้องการแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีความต้องการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานที่ผ่านมา และประเด็นแนวทางการพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์เสริมสร้างทักษะเพื่อยกระดับเทคโนโลยีการผลิตในประเทศไทยก้าวสู่ Industry 4.0 (Automation Park) เพื่อพัฒนาทักษะของบุคลากรป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมไทย ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ดังกล่าวและพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกในศูนย์ดังกล่าวด้วย

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวต่อว่า การลงพื้นที่ของคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ในครั้งนี้ได้มีข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ โดยเฉพาะการให้ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงและบูรณาการฐานข้อมูลด้านแรงงาน การจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ การพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการได้ ขณะที่หน่วยงานรัฐเองจะต้องบูรณาการและเร่งรัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ชั้นสูง ขยายความร่วมมือสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรรองรับความต้องการในอุตสาหกรรมเป้าหมายให้ครอบคลุม รวมทั้งเพิ่มทักษะทักษะด้าน Soft Skill มากกว่า Hard Skill และเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ประสบความสำเร็จจากการไปทำงานในต่างประเทศเพื่อนำไปทำงานในอีอีซีในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือระดับสูงได้อีกด้วย