พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เจ. พิพัฒน์เจริญ ออโต้ พาร์ท

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เจ. พิพัฒน์เจริญ ออโต้ พาร์ท โดยมี นางสาวรัตนา ยานะบุตร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เจ. พิพัฒน์เจริญ ออโต้ พาร์ท ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจนี้ด้วย และมี ดร.คมกฤษ วงศ์ทิมน้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และนายตระกูล จันทร์ทอง ประธานชมรมอากาศยานไร้คนขับ เพื่อการเกษตรและอากาศยานขึ้น-ลงทางดิ่ง ร่วมลงนามเป็นพยาน

การลงนามความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักดังต่อไปนี้

  • ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนา วิเคราะห์ ทดสอบวัสดุและระบบอัตโนมัติต่างๆ ของต้นแบบอากาศยานไร้คนขับและอากาศยานขึ้น-ลงทางดิ่ง เพื่อการรับรองโครงสร้าง โดย เอ็ม.เจ. พิพัฒน์เจริญ ออโต้ พาร์ท จะเป็นผู้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ในขณะที่มหาวิทยาลัยบูรพาจะเป็นผู้จัดสรรบุคลากรในดำเนินงานวิจัยและพัฒนาตามกรอบความร่วมมือ
  • ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาในด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างอากาศยานไร้คนขับและอากาศยานขึ้น-ลงทางดิ่ง ด้วยวัสดุคอมโพสิต การพัฒนาระบบไอโอที อิเล็กทรอนิกส์ และระบบสมองกลฝังตัวของอากาศยานไร้คนขับ โดยกิจกรรมอาจประกอบไปด้วย การฝึกงาน สหกิจศึกษา การฝึกอบรมในรายการต่าง ๆ ที่ เอ็ม.เจ. พิพัฒน์เจริญ ออโต้ พาร์ท และเครือข่ายเป็นผู้จัดกิจกรรม
  • ทั้งสองฝ่ายจะร่วมดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นการสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา และ เอ็ม.เจ. พิพัฒน์เจริญ ออโต้ พาร์ท