มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ ดร.เสนาะ อูนากูล ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

วันที่ 5 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ ดร.เสนาะ อูนากูล ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อติดตามโครงการสำคัญในโครงการ โดยได้มีการ Virtual tour ศูนย์ EEC Automation Park คณะวิศวกรรมศาสตร์ และศูนย์เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ได้มีการนำเสนอโครงการสำคัญใน EEC จากคณะต่าง ๆ ดังนี้

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์/Automation Park โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และดร.ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์ EEC Automation Park
 • คณะการจัดการและการท่องเที่ยว โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณี พิมาพันธุ์ศรี
 • คณะศึกษาศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรพงษ์ บัวหล้า
 • สถาบันภาษามหาวิทยาลัยบูรพา โดย ดร. ศุภฤทัย อิฐงาม
 • คณะพยาบาลศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย จูลเมตต์
 • คณะเภสัชศาสตร์ / Genomics / โรงงานยาสมุนไพร โดย ภญ.ดร. ณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์
 • คณะแพทยศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์คณะสหเวชศาสตร์ /Well Being Centre โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
 • อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก โดย ดร.ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล
 • คณบดีคณะดนตรีและการแสดง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณชัย รัตนเศรษฐ
 • คณะโลจิสติกส์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ณกร อินทร์พยุง